Integritet & Cookies

COOKIES

På denna webbportal används så kallade cookies. Du har möjlighet att acceptera eller förhindra cookies, men de flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan ställa in webbläsaren så att den kan välja bort användandet av cookies. Väljer du att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i på denna webbplats.

 

Copyright och information om varumärket

Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare. Alla rättigheter och innehåll förbehålles DHL SERVICE POINT ©2009 DHL International GmbH

DHL PERSONUPPGIFTSPOLICY

Det är mycket viktigt för DHL att din integritet som privatperson är skyddad och att du känner dig trygg när du använder dig av våra tjänster eller besöker www.dhl.se eller www.servicepoint.se. Vi har därför tagit fram denna policy som beskriver hur DHL behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. All behandling sker utifrån bestämmelserna om skydd för den personliga integriteten i personuppgiftslagen (PUL). DHL kan löpande ändra innehållet i denna policy och du bör därför läsa igenom den igen när du besöker vår webbplats nästa gång.

 

Insamling och behandling av personuppgifter

De uppgifter vi behandlar är personuppgifter som du lämnar t.ex. i samband med beställning av en tjänst eller vid andra kontakter med DHL. Det är uppgifter om namn, personnummer eller passnummer, adress, telefonnummer, e-postadress etc. samt uppgifter som lämnas vid förfrågningar, support, reklamationer eller dylikt. Uppgifterna registreras i DHL:s kunddatabas och används för administration och leverans av din beställning samt för att DHL ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av DHL:s tjänster samt i marknadsföringssyfte såsom t.ex. utskick av enkäter, information och erbjudanden. Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att vi använder insamlad information som beskrivits ovan. När du besöker vår hemsida sker också en automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra och fullgöra våra tjänster, eller så länge som det föreskrivs i lag.

 

Särskilt om behandling av personnummer

För vissa tjänster kräver DHL en bekräftelse på din identitet och att du ska uppge ditt personnummer som då registreras. Detta gör vi i syfte att kunna identifiera dig som avsändare och ansvarig för försändelsens innehåll. Genom att beställa tjänsten och lämna ditt personnummer till oss ger du ditt samtycke till att vi behandlar det som beskrivits ovan. Personnummer kan också komma att registreras vid utlämning av paket eftersom det ofta är detsamma som identitetshandlingens nummer (se nedan).

 

Reklamationer och klagomål

Vid reklamationer och klagomål registrerar vi avsändare, mottagare, vilken dag försändelsen lämnades till DHL samt övrigt information som kan behövas för handläggning av reklamationsärendet.

 

Uppgifter om företag

Är du enskild näringsidkare och kund hos DHL, registreras ditt personnummer eftersom det är ditt företags organisationsnummer. För vissa tjänster kräver DHL en bekräftelse på din identitet, varför personnummer måste registreras. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

 

Utlämning av uppgifter till annan

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom DHL-koncernen och till företag som DHL samarbetar med. DHL kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter och andra med stöd av lag eller annan författning.

 

Personuppgiftsansvarig

DHL Freight (Sweden) AB, org. nr 556103-0437, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

 

Registerutdrag och rättelser

Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter DHL behandlar om dig. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av dig. Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för DHL att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text. Begäran sänds till:

DHL Freight (Sweden) AB
Personuppgiftsombudet
170 87 Stockholm

 

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande skall du vända dig till DHL:s Kundserviceavdelning via e-post kundservice@DHLkundservice.se